!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

BRF Kolonnen
Trivselregler
Med stöd av 7 kap 9§ Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande regler
1. Bostadsrättsinnehavare skall sköta om och vara rädd om sin lägenhet liksom föreningens egendom i övrigt.
2. Om det uppstår skada i lägenheten som kräver omedelbar åtgärd skall
fastighetsskötaren omedelbart underrättas härom. Även otäta vattenkranar och tilltäppta avlopp skall anmälas. Inga el- ventilation och VVS-arbeten skall utföras av bostadsrättsinnehavaren själv om denne inte är fackman.
3. I lägenheter får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga
bostadsrättsinnehavare eller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
4. Källsortering skall ske enligt anvisningar i soprummen.
5. Vattenkranar får ej lämnas öppen- detta gäller även om vattnet är avstängt.
6. Torkmattor får inte läggas i trapphuset utanför lägenhetens entrédörr.
7. Utomhusantenn/parabol får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.
8. Inglasning av balkonger får endast ske med styrelsens godkännande. Markiser får endast sättas upp om de beträffande färg och form godkänts av styrelsen.
9. Gård, trappor, hiss och entréer får inte belamras med skräp, packlårar cyklar etc. Trapphuset är nödutrymningsväg och får ej blockeras. Innebär att tex. Blomkrukor, julgranar, barnvagnar, lekredskap inte får ställas upp i trapphuset.
10. Piskning eller skakning av möbler, mattor, säng- och gångkläder får inte utföras genom fönster, på balkonger i entréer eller trappor.
11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hissar eller
trappuppgångar får inte ske utan styrelsens medgivande.
12. Motordrivnafordon får inte ställas i cykel- / barnvagnsrum.
13. Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga av styrelsen utfärdade särskilda föreskrifter angående föreningens utrymmen så som föreningslokal, soprum, tvättstuga och motsvarande.
14. Andra får ej störas av ljud som tal, sång, musik, användande av hushållsmaskiner eller verktyg efter 22.00 och före 06.00.
15. Det är förbjudet att framföra motorfordon eller cykla över gräsmattor och planteringar.
16. Parkering av motorfordon, släp eller husvagnar får ej ske inom fastigheten.
17. Grillning eller motsvarande får endast ske på därtill avsedda platser på gården, samt på balkonger, där det är tillåtet med el- och gasolgrill.
18. Vid rökning på balkonger och uteplatser skall vederbörlig hänsyn tas till grannar. Fimpar får inte kastas ute på gården eller uteplats.
19. Marschaller får tändas endast utanför portarna om de ställs på lämpligt underlag och på tillräckligt avstånd från väggen så att de icke utgör hinder, brandfara eller lämnar fläckar efter sig.
20. Djur får inte rastas på gården.
21. Föräldrar skall ta ansvar för barn så att lekredskapen på gården används på avsett sätt och att hänsyn sisas mot andra.


Antagna vid styrelsemöte 2014-06-16