!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

En bostadsrättsförening får inte skötas hur som helst. Det finns en särskild lag, bostadsrättslagen, i vilken många frågor av stor betydelse regleras. Enligt lagen måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar. Stadgarna kan populärt sägas vara en del av föreningens spelregler. I stadgarna regleras frågor om hur bostadsrätter ska skötas, vilket skick huset ska vara i, hur medlemmarna kan utöva sitt inflytande, styrelsens befogenheter, föreningsstämma osv. När man blir medlem i en bostadsrättsförening accepterar man föreningens stadgar och åtar sig att följa dem.

 

Tolkning av stadgar

 

Tolkning av Bostadsgarantins mönsterstadgar

Bostadsrättshavaren har en till tiden obegränsad nyttjanderätt till sin lägenhet. Föreningens hus, och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs emellertid av bostadsrättsföreningen. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhåll av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset.

Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är att han skall, dels vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Han är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.

Av Bostadsgarantis mönsterstadgar framgår att bortsett från målning, svarar föreningen för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer, samt de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med. Om bostadsrättshavaren själv utrustar lägenheten med installationer som avviker från den standard som är godtagen av bostadsrättsföreningen, ansvarar bostadsrättshavaren själv för installationerna.

Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring täcker skada på egendom, som bostadsrättshavaren ansvarar för, tas skadan på fastighetsförsäkringen. Bostadsrättshavaren svarar emellertid för självrisken.

Bostadsrättsföreningen kan gå utöver sitt ansvar beträffande underhåll i bostadsrättshavarens lägenhet, om särskilda omständigheter motiverar detta, men kan inte utöka bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna eller bostadsrättslagen.

Här följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för. Vi vill dock understryka att det finns tolkningsmöjligheter som går utöver här framförda synpunkter och rekommendationer.

Förteckning över ansvarsområden

Generellt

För samtliga byggdelar, utrustning, installationer mm., som föreningen enligt § 28 ansvarar för, gäller att föreningen svarar för enheter inom ramen för grundstandard, dvs den grundstandard lägenheten hade då huset byggdes(eller byggdes om). Allt därutöver svarar medlemmen för, även för tex. en standardblandare i en utökad installation.

För tillval i samband med nybyggnad (och onbyggnad) gäller motsvarande regler.

Om medlemmen byter ut enheter, där föreningen delvis ansvarar för underhållet – t ex. tvättställ med blandare–bör detta ske i samråd med styrelsen.

Lagstiftning         

Frågan om lägenheternas inre underhåll behandlas i 7 kap 12§ bostadsrättslagen (1991:614). Den har följande lydelse:               
”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller tredje stycket. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.                               

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Andra stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.”

I Bostadsgarantis mönsterstadgar sägs i § 28 följande:  

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenhetens inre räknas:

  • rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
  • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl. säkringsskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar
  • glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar 
  • svagströmsanläggningar.

 

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.            

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Skrivet: 2005-05-10

 

Dokument

Stadgar 2016-02-12.pdf 2016-03-09
Tolkning av stadgar.pdf 2013-11-10